Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

codicioso
1475 4de5 500
Reposted fromoll oll viapodprzykrywka podprzykrywka

July 25 2017

codicioso
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
codicioso
7298 3292
Reposted fromtwice twice viapodprzykrywka podprzykrywka
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viapodprzykrywka podprzykrywka
codicioso
8851 1af3
Reposted fromoutoflove outoflove viapodprzykrywka podprzykrywka

July 10 2017

codicioso
7420 778b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16

June 30 2017

codicioso
4779 8531 500
Reposted fromnyaako nyaako viapodprzykrywka podprzykrywka

June 20 2017

codicioso
codicioso
codicioso
5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
codicioso
codicioso
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapodprzykrywka podprzykrywka
codicioso
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
codicioso
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viapodprzykrywka podprzykrywka

May 13 2017

codicioso
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamartinif16 martinif16

May 05 2017

9529 4c36
Reposted fromtosiaa tosiaa viamartinif16 martinif16
codicioso
ja nie przestanę przejebane mieć aż do śmierci.
Reposted fromorchis orchis viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
codicioso
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz viapodprzykrywka podprzykrywka

April 26 2017

codicioso
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl